Docker eta docker-compose nola instalatu

Webgune honetako dokumentazioko artikulu gehienetan docker eta docker-compose tresnak erabiltzen ditugu. Artikulu honetan Debian 10 sistema eragilea duen zerbitzari batean nola instalatu ikusiko dugu.

Docker

 1. Hasteko, aurretik egon daitezkeen bertsio zaharrak kenduko ditugu:
  sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
 2. Jarraian, errepositorioak eguneratuko ditugu:
  sudo apt-get update
 3. Ondoren, beharrezko paketeak instalatuko ditugu:
  sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release
 4. Docker-en GPG gako ofiziala eskuratuko dugu:
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
 5. Dockerren stable errepositorioa gehituko dugu. x64_64/amd64 arkitekturarako balio du honek. Armhf edo arm64 arkitektura duen zerbitzari bat baduzu begiratu Docker-en dokumentazioa.
  echo \
   "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
   $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 6. Berriz ere apt indizea eguneratuko dugu, gehitu berri dugun errepositorioaren informazioa hartu dezan.
  sudo apt-get update
 7. Azkenik Docker instalatuko dugu:
  sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Informazio gehiago: https://docs.docker.com/engine/install/debian/

docker-compose

 1. Docker-compose-ren bertsio egonkorra deskargatuko dugu.
  sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.28.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
 2. Deskargatutako fitxategi bitarrari exekutatzeko baimenak emango dizkiogu.
  sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Informazio gehiago: https://docs.docker.com/compose/install/

Beste albiste batuzk: